SAHasanEducation

PhD, University of Edinburgh, UK
MSc, University of Edinburgh, UK 
BE, University of Karachi